Serwis korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych, statystycznych, personalizacji treści oraz marketingowych (profilowanie w ramach serwisu Yves Rocher oraz innych stron i usług internetowych). Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce Cookies .

Dowiedz się więcej

Regulamin witryny, sklepu internetowego Yves Rocher Polska oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

[wersja obowiązująca od dnia 25 grudnia 2014 r.]

§ 1 – DEFINICJE
Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Yves Rocher – Yves Rocher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 163638, posiadająca NIP 1130714684, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.604.000 zł.
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny oraz usług dostępnych w Witrynie.
 3. Klient Yves Rocher lub Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia (jeżeli osoba taka nie ukończyła 18. roku życia, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), która zawiera lub zamierza zawrzeć z Yves Rocher umowę sprzedaży Towaru/Towarów dostępnych w obrębie Kanału Sprzedaży Internetowej, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Strona  Klient lub Yves Rocher.
 5. Strony – Klient oraz Yves Rocher łącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Witryna lub Yves-Rocher.pl – serwis internetowy prowadzony przez Yves Rocher pod adresem internetowym http://www.yves-rocher.pl, korzystając z którego Użytkownik może zapoznawać się z informacjami i Towarami prezentowanymi przez Yves Rocher, a także składać zamówienia i kupować Towary dostępne w Sklepie Internetowym.
 8. Sklep Internetowy – część Witryny umożliwiająca zawieranie pomiędzy Yves Rocher a Klientem umów sprzedaży na odległość Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, zawierająca między innymi Karty Produktów.
 9. Karta Produktu – podstrona w Sklepie Internetowym na której są przedstawione informacje na temat Towaru, oraz na której znajduje się przycisk umożliwiający dodanie tego Towaru do Koszyka, jak również dodanie Towaru do Listy życzeń.
 10. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych związanych z zamówieniem takich jak w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 11. Newsletter – wiadomość poczty elektronicznej rozsyłana cyklicznie przez Yves Rocher do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania tego typu wiadomości.
 12. Konto Klienta – baza danych przydzielana Użytkownikowi po rejestracji na http://www.yves-rocher.pl, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca Użytkownikowi m.in. zapisanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki zamówień oraz datę urodzin, prezentująca historię i statusy zamówień. Założenie Konta Klienta na http://www.yves-rocher.pl następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnianego na Witrynie, po wypełnieniu stosownych rubryk formularza oraz potwierdzeniu przez Użytkownika rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym konto przesłanym e-mailem do Użytkownika przez Yves Rocher.
 13. Towar – produkty dostępne w Kanale Sprzedaży Internetowej.
 14. Ogólne Warunki Sprzedaży – warunki sprzedaży dostępne pod adresem http://www.yves-rocher.pl/ogolne_warunki_sprzedazy.
 15. Opinia – opinia o Towarze dostępnym w Sklepie Internetowym, którą może zamieścić przy danym Towarze Użytkownik posiadający Konto Klienta, który kupił dany Towar w Sklepie Internetowym.
 16. Program PAYBACK – program lojalnościowy PAYBACK organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 17. Loyalty Partner Polska sp. z. o.o. – Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, organizator Programu PAYBACK. 
 18. Punkty PAYBACK – niematerialne nośniki wartości przyznawane po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem uczestnikom Programu PAYBACK po wprowadzeniu numeru karty PAYBACK oraz dokonaniu transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 19. Punkty promocyjne – dodatkowe punkty PAYBACK, które będą naliczane po spełnieniu warunków określonych w danej promocji. Uzyskanie Punktów promocyjnych może wymagać wprowadzenia dodatkowego kodu. 
 20. Lista życzeń - funkcjonalność witryny, która pozwala na stworzenie przez Użytkownika list wybranych Towarów, zachowanie ich na później, a także udostępnienie, np. poprzez wysłanie w formie e-maila.

§ 2 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Witrynę jest Yves Rocher.
 2. Wykonawcą Witryny jest Tau Ceti ul. Mickiewicza 30/25, 01-616 Warszawa.
 3. Yves Rocher świadczy za pośrednictwem Witryny m.in. usługi:
  1. udzielania Klientom informacji o Towarach i usługach Yves Rocher,
  2. pozwalające Klientom na zapoznawanie się z informacjami o Towarach i usługach Yves Rocher
  3. utrzymywania Konta Klienta,
  4. wysyłki Newslettera,
  5. umożliwiające Klientom składanie zamówień na Towary
  6. sprzedaży na odległość Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym
 4. Informacje na temat Towarów, w tym ich cen katalogowych oraz promocyjnych, znajdujące się na http://www.yves-rocher.pl dotyczą wyłącznie Towarów, których sprzedaż prowadzona jest przez Sklep Internetowy.
 5. Szczegółowe informacje odnośnie prawa odstąpienia od umowy, reklamacji, czasu i sposobu dostawy zamówionych Towarów, możliwych form płatności za zamówiony Towar zawierają Ogólne Warunki Sprzedaży.

§ 3 – ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI YVES ROCHER
Yves Rocher nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. brak dostępu do Witryny lub trudności w korzystaniu z niej, a także konsekwencje wynikające z powyższego braku dostępu lub trudności w korzystaniu z powodu:
  1. siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub osoby trzecie, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność,
  2. problemów technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,
 2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
 3. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet wynikające z okoliczności nie leżących po stronie Yves Rocher, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami lub innymi złośliwymi albo szkodliwymi programami.


§ 4 – WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z WITRYNY

 1. Do korzystania przez Użytkownika z Witryny niezbędne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, telefon) oraz odpowiednią przeglądarkę internetową (zalecamy korzystanie z Mozilla Firefox 15.0 lub wyższej). Do korzystania z niektórych funkcji Witryny konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash.
 2. Do korzystania z zaawansowanych funkcjonalności Witryny niezbędne jest założenie Konta Klienta oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Yves Rocher zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, odpowiednio do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi, zastrzegając, że takie zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług, a także nie wpłyną na zakres praw i obowiązków Stron.


§ 5 – ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

 1. Użytkownik zobowiązany jest m.in. do:
  1. korzystania z Witryny w taki sposób, aby nie zakłócać jej funkcjonowania, w tym używając odpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń,
  2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu na Witrynie niezamówionej informacji handlowej, przedsiębraniu czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  3. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania z Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 6 – ZAWARCIE I USTANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest między Yves Rocher a Użytkownikiem po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego w Witrynie, założeniu Konta Klienta oraz potwierdzeniu przez Klienta rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym Konto Klienta przesłanym wiadomością e-mail do Klienta przez Yves Rocher.
 2. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem takiej umowy (o ile wynika to z treści lub celu takich praw) oraz postanowień poniższych.
 4. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając samodzielnie konto lub zgłaszając do Yves Rocher żądanie usunięcia Konta Klienta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Yves Rocher rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia konta.
 5. Yves Rocher może z ważnych przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu umowy przesłanego na adres e-mail Użytkownika. Ważnymi przyczynami w rozumieniu zdania poprzedniego są:
  1. planowanie przez Yves Rocher ograniczenia zakresu świadczenia usług lub sprzedaży towarów lub planowania zakończenia świadczenia usług lub sprzedaży towarów,
  2. wystąpienie okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem utrudnień w świadczeniu przez Yves Rocher usług lub utrudnień przy sprzedaży przez Yves Rocher towarów,
  3. wprowadzenie przez kontrahentów Yves Rocher nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Yves Rocher znacznych utrudnień w świadczeniu usług lub sprzedaży towarów na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie,
  4. nieużywanie Konta Klienta przez 180 dni; przez nieużywanie Konta Klienta rozumie się brak skutecznego logowania się do Konta Klienta.
 6. Yves Rocher może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 7-dniowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:
  1. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych przez Yves Rocher,
  3. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionej ingerencji w Witrynę, Sklep Internetowy lub inne zasoby Yves Rocher dostępne w internecie,
  4. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  5. działał lub działa na szkodę Yves Rocher,
  6. podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane,
  7. naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Yves Rocher, w szczególności przysługujące Yves Rocher majątkowe prawa autorskie,
 7. Yves Rocher ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia lub postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym upływie 2 dni roboczych od wezwania przez Yves Rocher do zaprzestania takiego naruszenia lub naruszeń.
 8. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Yves Rocher jest uprawnione do usunięcia Konta Klienta i wszystkich znajdujących się na nim danych. Yves Rocher jest uprawnione do usunięcia Konta Klienta nie wcześniej niż 14 dni od daty rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 7 – REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Yves Rocher dokłada starań aby Witryna funkcjonowała w pełni poprawnie oraz zobowiązuje się do usuwania ewentualnych usterek funkcjonowania Witryny.
 2. Yves Rocher zastrzega możliwość czasowej niedostępności Witryny lub niektórych jej funkcji w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Witryny.
 3. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dotyczących nieprawidłowego działania Witryny w terminie 14 dni od daty w jakiej nastąpiło takie nieprawidłowe działanie.
 4. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Yves Rocher sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 17, 41 – 709 Ruda Śląska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail bok@yves-rocher.pl.
 5. Yves Rocher rozpatrzy taką reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis nieprawidłowości.
 6. Yves Rocher poinformuje Użytkownika niezwłocznie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zakupu w Sklepie Internetowym może dokonać wyłącznie Klient. W przypadku zawarcia umowy z osobą nie będącą Klientem (w rozumieniu niniejszego Regulaminu) Yves Rocher może odstąpić od takiej umowy w terminie 6 miesięcy od jej zawarcia.
 2. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 3. Klient dokonuje zamówienia Towaru poprzez wypełnienie w Witrynie odpowiedniego formularza. Zamówienie przez Klienta określonego Towaru lub Towarów stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Yves Rocher oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Towaru lub Towarów na warunkach wynikających z treści Witryny, niniejszego Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Klikając na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Klient potwierdza, że w pełni akceptuje niniejszy Regulamin oraz Ogólne Warunki Sprzedaży.
 5. Po skutecznym wypełnieniu przez Klienta powyższego formularza system komputerowy Yves Rocher generuje skierowaną do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia" z informacją o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta, która stanowi potwierdzenie otrzymania przez Yves Rocher oferty od Klienta. Powyższa wiadomość e-mail nie oznacza przyjęcia przez Yves Rocher oferty Klienta lecz wywiera taki skutek prawny, że oferta złożona przez Klienta wiąże Klienta (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży).
 6. Jeżeli Yves Rocher nie będzie w stanie powiadomić Klienta o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Klient, zwłaszcza w związku z podaniem przez Klienta błędnych danych kontaktowych, uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje skutków prawnych. Yves Rocher jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie zamówienia.
 7. Wraz z przyjęciem przez Yves Rocher zamówienia Klienta do realizacji, do Klienta zostanie niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca ten fakt, zatytułowana "Przyjęcie zamówienia do realizacji". Po bezskutecznym upływie powyższego terminu oferta Klienta przestaje wiązać. Otrzymanie powyższego e-maila oznacza przyjęcie przez Yves Rocher oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego Towaru lub Towarów.
 8. Umowa zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Yves Rocher do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 7 powyżej podsumowującej dane transakcji i stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Postanowienia umowy zawartej między Stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży na Witrynie.
 9. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między Stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do umowy osobom nieupoważnionym.
 10. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów polegają na bieżącym informowaniu Klienta przez automatyczny system o nieprawidłowościach we wprowadzanych przez Klienta danych (przykładowo cyfry zamiast liter, niedozwolone znaki) oraz na zbiorczym zestawieniu wprowadzonych przez Klienta danych celem weryfikacji przed złożeniem zamówienia.

§ 9 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 1. W przypadku, gdy Klient zamierza zamówić Towar korzystając z poczty elektronicznej powinien wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej przeznaczony do przyjmowania zamówień Klientów.
 2. W przypadku wysłania przez Klienta takiej wiadomości Yves Rocher wyśle do Klienta wiadomość zawierającą  informacje wymagane do zawarcia umowy sprzedaży oraz poinformuje Klienta jakie czynności powinien wykonać w celu zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 10 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Tryb odstąpienia od umowy został szczegółowo opisany w Ogólnych Warunkach Sprzedaży

§ 11 – REKLAMACJE TOWARÓW
Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, której tryb został opisany w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

§ 12 – DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
Warunki dostawy i płatności za Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego opisują Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 13 – CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

 1. Yves Rocher prowadzi telefoniczne centrum obsługi Klienta, w którym m.in. można złożyć zamówienie, uzyskać informacje dotyczące zamówienia, uzyskać informacje o Towarach, złożyć reklamację lub przekazać uwagi.
 2. Z Centrum Obsługi Klienta można skontaktować się:
  1. za pomocą poczty elektronicznej: bok@yves-rocher.pl
  2. telefonicznie: (32) 770 07 00 (koszt jest zgodny ze stawką operatora),
  3. faksem: (32) 7 700 777 (koszt jest zgodny ze stawką operatora)
  4. listownie: Yves Rocher sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 17, 41 – 709 Ruda Śląska.


§ 14 – ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PAYBACK

 1. Sposób naliczania Punktów PAYBACK  
  1. Klient, który dokonując zamówienia wpisze numer ważnej karty PAYBACK, którą jest uprawniony się posługiwać, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub Towarów oraz spełnienia pozostałych warunków określonych w tym paragrafie otrzyma za każdy wydany 1 (jeden) złoty 1 (jeden) Punkt PAYBACK.
  2. Punkty Payback są przyznawane wyłącznie za wartość Towarów (tzn. 1 Punkt PAYBACK za jeden złoty ceny Towaru). Oznacza to min., że przy przyznawaniu Punktów PAYBACK nie są uwzględniane koszty związane z dostawą zamówień.
 2. Podczas dokonywania danego zamówienia w Koszyku należy zaznaczyć opcję „Punkty PAYBACK”, a numer karty PAYBACK należy wpisać każdorazowo w odpowiedniej rubryce w Koszyku.
 3. W przypadku niewpisania numeru karty PAYBACK w odpowiedniej rubryce w Koszyku oraz nie zaznaczenia opcji „Punkty PAYBACK”  podczas dokonywania danego zamówienia punkty nie będą naliczane.
 4. W przypadku niewpisania w odpowiednim miejscu kodu z kuponu promocyjnego lub innych wymaganych danych (za wyjątkiem promocji nie wymagających wpisania kodu promocyjnego lub innych danych) Punkty promocyjne nie będą naliczane.
 5. Punkty PAYBACK będą naliczone tylko od tej części zamówienia, która zostanie sfinalizowana. Przez sfinalizowanie zamówienia rozumie się zawarcie umowy sprzedaży Towaru i zapłatę za Towar. Punkty PAYBACK nie będą naliczone od zamówień lub ich części, które nie zostały sfinalizowane (niezależnie od przyczyny) oraz w przypadku gdy od umowy sprzedaży danego Towaru odstąpiono lub umowa taka przestała wiązać z innych przyczyn (np. okazała się nieważna).  
 6. Punkty promocyjne będą naliczone pod warunkiem, że transakcja będzie spełniała warunki, od których uzależnione jest przyznanie Punktów promocyjnych. 
 7. Czas naliczania Punktów PAYBACK
  1. Punkty PAYBACK będą przyznawane następnego dnia po złożeniu zamówienia. 
  2. Przyznane Punkty PAYBACK będą zablokowane na 45 dni. Oznacza to, że przez 45 dni od przyznania nie będzie możliwe wykorzystanie Punktów PAYBACK. Począwszy od 46 dnia od przyznania Punktów PAYBACK Klient może korzystać z takich punktów na warunkach Programu PAYBACK.
 8. Cofnięcie Punktów PAYBACK
  1. Punkty PAYBACK będą wycofane, gdy:
   1. zamówienie zostanie anulowane  (niezależnie od przyczyny anulowania zamówienia);
   2. nie zostanie uiszczona zapłata za Towar;
   3. umowa sprzedaży Towaru nie zostanie zawarta lub po jej zawarciu odstąpiono od niej lub umowa przestała wiązać z innych przyczyn (np. okazała się nieważna). 
  2. Punkty promocyjne nie będą naliczone w przypadku, gdy po modyfikacji całości lub części zamówienia, zamówienie nie będzie spełniało warunków koniecznych do skorzystania z promocji;
  3. W przypadku cofnięcia Punktów PAYBACK informacja o tym będzie widoczna na koncie Klienta Programu PAYBACK po zalogowaniu się na stronie www.payback.pl , jeżeli Klienta posiada takie konto w Programie PAYBACK. 
 9. Informacja o ilości Punktów PAYBACK
  1. Podczas składania zamówienia po wpisaniu numeru karty PAYBACK bezpośrednio w Koszyku zostanie wyświetlona informacja o ilości Punktów PAYBACK, które zostaną przyznane Klientowi po sfinalizowaniu zamówienia.
  2. Po sfinalizowaniu zamówienia Klient ma możliwość sprawdzenia ilości otrzymanych Punktów PAYBACK po zalogowaniu się do swojego konta w Programie PAYBACK na stronie www.payback.pl w zakładce „Stan Konta”.
 10. Reklamacje
  1. W przypadku gdy Klient stwierdzi, że Punkty PAYBACK nie zostały mu prawidłowo naliczone może zgłosić reklamację do Loyalty Partner Polska sp. z o.o.:
    1. Listownie na adres: Biuro Obsługi Klienta PAYBACK, Ulica Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka
    2. przez formularz kontaktowy
    3. telefonicznie: 801 044 440 (koszt zgodny z taryfą operatora)
  2. Biuro Obsługi Klienta PAYBACK pracuje od poniedziałku do soboty, w godzinach: 8-19.
  3. Zgłaszając reklamację Klient musi dostarczyć:
   1. Numer zamówienia/wysyłki;
   2. Dowód zakupu;  
   3. Opis przyczyny reklamacji;
   4. Informację o kwocie brutto zakupionych Towarów.
  4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia dokumentów i informacji wskazanych w punkcie 10.3 powyżej.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane negatywnie w przypadku gdy będą niezasadne, w tym w przypadku:
   1. Braku wprowadzenia podczas składania zamówienia numeru karty PAYBACK, jeżeli wyłączną przyczyną reklamacji jest niewprowadzenie numeru karty PAYBACK przez Klienta;
   2. Zgłoszenia braku naliczenia punktów do zamówienia, które w całości lub części zostało anulowane (niezależnie od przyczyny anulowania);

§ 15 – INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z Witryny i usług świadczonych drogą elektroniczną dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności hasła umożliwiającego dostęp do Konta Klienta.

§ 16 – OPINIE O TOWARACH

 1. Użytkownik, który posiada Konto Klienta i w zakładce Moje opinie o produktach posiada produkty do ocenienia może w przeznaczonej do tego zakładce Konta Klienta opublikować swoją opinię na temat takiego zakupionego przez siebie Towaru.
 2. Na potrzeby postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących opinii o Towarach przez Towar rozumie się nie poszczególne egzemplarze danego produktu lecz produkt jako pojedynczą pozycję obecną w Sklepie Internetowym oznaczoną danym kodem produktu (przykładowo: woda perfumowana Neroli 50 ml, kod produktu 47606).
 3. Opinia może dotyczyć wyłącznie Towaru zakupionego przez Użytkownika. Opinia może dotyczyć wyłącznie Towaru, z którego dany Użytkownik korzystał.
 4. Opinia może zostać sporządzona wyłącznie w formie słownej. Opinia nie może zawierać w szczególności obrazów, linków itp.
 5. Opinia nie może być dłuższa niż 2.000 znaków (wliczając w to odstępy).
 6. Opinia musi zawierać subiektywne wrażenia z użytkowania danego produktu marki Yves Rocher i ocenę takiego produktu.
 7. Opinia musi być autorstwa Użytkownika, który kupił dany Towar w Sklepie Internetowym i osobiście korzystał z tego Towaru.
 8. Użytkownik nie może zamieścić więcej niż jedną Opinię odnośnie do jednego Towaru.
 9. Po dodaniu Opinii przez Użytkownika będzie podlegała ona weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów określonych Regulaminem. W przypadku pozytywnej weryfikacji Opinia zostanie opublikowana w Sklepie Internetowym na Karcie Produktu, którego dotyczy Opinia.
 10. W przypadku gdy Opinia nie spełnia kryteriów określonych Regulaminem lub zawiera treści sprzeczne z Regulaminem Opinia taka nie zostanie opublikowana.
 11. Po zaakceptowaniu przez Yves Rocher Opinii i opublikowaniu jej na Karcie Produktu Użytkownik nie będzie mógł modyfikować takiej Opinii.
 12. Zabronione jest zamieszczanie w Opiniach:
  1. treści zabronionych Regulaminem,
  2. treści, co do których Użytkownik nie ma dostatecznych praw, aby publikować je w Opiniach na zasadach określonych Regulaminem,
  3. treści o charakterze bezprawnym,
  4. treści naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
  5. treści naruszających obowiązujące prawo lub naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  6. treści naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie,
  7. treści wulgarnych i obraźliwych,
  8. treści wprowadzających w błąd,
  9. treści reklamowych,
  10. danych osobowych lub teleadresowych,
  11. odnośników (linków) do innych treści z internetu,
  12. szkodliwej zawartości, w tym w szczególności zawartości mogącej szkodzić prawidłowemu działaniu oprogramowania lub treści zamieszczanych przez Yves Rocher lub za zgodą Yves Rocher (np. wirusów itp.)
 13. Opinie zawierające treści wskazane w punkcie 12 powyżej lub z innych przyczyn sprzeczne z Regulaminem nie będą publikowane oraz mogą być usuwane przez Yves Rocher.
 14. Użytkownicy nie mogą kopiować części lub całości Opinii innych Użytkowników.

§ 17 - PRAWA AUTORSKIE

 1. Jeżeli dana Opinia nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przesłanie Opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Yves Rocher zgody na korzystanie z Opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez:
  1. rozpowszechnianie Opinii w Internecie, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie Internetowym, na portalu Facebook oraz przy ewentualnej promocji Yves Rocher lub produktów Yves Rocher Internecie
  2. ujawnianie pseudonimu Użytkownika jako autora Opinii oraz, jeżeli Użytkownik zamieścił takie informacje na swoim Koncie Klienta jako publicznie widoczne, ujawnianie wieku, rodzaju cery i miejscowości, w której zamieszkuje Użytkownik
 2. Jeżeli dana Opinia stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przesłanie Opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Yves Rocher niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia na dwa lata naprzód na koniec roku kalendarzowego), bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Opinii poprzez:
  1. rozpowszechnianie Opinii w Internecie, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie Internetowym, na portalu Facebook oraz przy ewentualnej promocji Yves Rocher lub produktów Yves Rocher w Internecie
  2. ujawnianie pseudonimu Użytkownika jako autora Opinii oraz, jeżeli Użytkownik zamieścił takie informacje na swoim Koncie Klienta jako publicznie widoczne, ujawnianie wieku, rodzaju cery i miejscowości, w której zamieszkuje Użytkownik

Wyżej wskazana licencja upoważnia do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Opinii we wskazanym wyżej zakresie.

 1. Użytkownik upoważnia również Yves Rocher do rozpowszechniania Opinii w zakresie określonym Regulaminem  bez wskazywania autora Opinii.
 2. Użytkownik upoważnia Yves Rocher do decydowania o pierwszym udostępnieniu Opinii publiczności oraz zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z Opinii, o ile sposób ten nie wykracza po zakres określony w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania zgłoszeń tylko takich Opinii, co do których przysługują mu pełne majątkowe i osobiste prawa autorskie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Yves Rocher od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym publikowaniem przez Użytkownika Opinii zawierających treści bez wymaganych do tego uprawnień.

§ 18 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem z Witryny podlegają prawu polskiemu.
 2. Informacje o Towarach prezentowane w obrębie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Yves Rocher zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich udostępnienia drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Jednakże w przypadku stosunków umownych o charakterze ciągłym istniejących w chwili wprowadzenia zmian do Regulaminu (zwanych dalej "Stosunkami Umownymi Ciągłymi"), znajdują zastosowanie postanowienia pkt. 4 – 7 poniżej.
 4. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych powiadomienie Użytkowników będących stroną Stosunku Umownego Ciągłego o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do takich Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie w Witrynie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu.
 5. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych nowy Regulamin będzie wiążący w stosunku do danego Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wypowie umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia mu nowego Regulaminu na adres poczty e-mail Użytkownika. W przypadku złożenia wypowiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wypowiedzenie takie odnosi skutek z upływem 14-ego dnia od daty doręczenia nowego Regulaminu na adres poczty e-mail Użytkownika.
 6. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych, wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Użytkownika, który stał się stroną Stosunku Umownego Ciągłego przed publikacją zmian.
 7. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych Yves Rocher będzie uprawnione do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do ważnych przyczyn należą:
  1. konieczność lub potrzeba wprowadzenia modyfikacji systemów informatycznych
  2. zmiana procesów działania Witryny lub Sklepu Internetowego
  3. modernizacja oraz optymalizacja działania Witryny lub Sklepu Internetowego
  4. dostosowanie Regulaminu, Witryny lub Sklepu Internetowego do wymogów prawnych
  5. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników
  6. zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do uzasadnionych wymogów kontrahentów Yves Rocher lub potencjalnych kontrahentów Yves Rocher
  7. modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Witryny lub Sklepu Internetowego.
 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie www.yves-rocher.pl i dostarczany na żądanie Klienta nieodpłatnie w wersji elektronicznej na jego adres poczty e-mail.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.